تبلیغات
شهرنوشت - اعتیاد و نگرش شهروندان
عنوان مقاله: تأثیر متغیرهای فردی در نگرش شهروندان نسبت به گرایش به اعتیاد به مواد مخدر
این مقاله در مجموعه مقالات همایش ملی اعتیاد دردانشگاه کاشان در اردیبهشت ۱۳۹۰ چاپ شده است.

چکیده
بررسی های مربوط به رفتار و نگرش مردم در محیط های شهری نشان دهنده آن است که تمامی شهرهای دنیا، همواره با حاکمیت نوعی از نگرش اقتصادی، اجتماعی و… رو به رو بوده¬اند و مدتی آنرا تجربه کرده، گاه آنرا تغییر داده وگاه نوع نگرش حاکم را حفظ کرده¬اند. این مقاله به بررسی عومل موثر بر نگرش ساکنان بافت فرسوده شهر آران و بیدگل نسبت به میزان اعتیاد می پردازد. روش تحقیق اسنادی و پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. با استفاده از روش اسنادی، ابعاد مفهومی و نظری موضوع مورد بررسی قرار گرفته و از روش پیمایشی نیز برای بررسی چگونگی توزیع و روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۵۰ نفر تعیین و پرسشنامه برایشان تکمیل شد. پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه و پردازش داده¬ها با نرم افزار SPSS، با توجه به سطح سنجش متغیرها از روش¬های آماری توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آماره¬های استنباطی (پیرسون و تی) استفاده شده است. نتایج بررسی¬ها نشان می¬دهد میان متغیرهای فردی و نوع نگرش آن¬ها رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: نگرش، اعتیاد، شهروندان، بافت فرسوده، آران و بیدگل-تعریف مفهوم نگرش- ویژگی های نگرش- اعتیاد- پیشینه مواد مخّدر- علل و زمینه هاى اعتیاد- پى آمدهاى اعتیاد-
طبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها: نگرش، اعتیاد، شهروندان، بافت فرسوده، آران و بیدگل-تعریف مفهوم نگرش- ویژگی های نگرش- اعتیاد- پیشینه مواد مخّدر- علل و زمینه هاى اعتیاد- پى آمدهاى اعتیاد-،  

تاریخ : یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 | 10:18 ق.ظ | نویسنده : امیر الف | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.